KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIODAWCY/KLIENTA

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), Zleceniodawca/Klient potwierdza, że został poinformowany, zapoznał się i rozumie następujące informacje, zgodnie z którymi:

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Zleceniodawcę/Klienta jest Zbigniew Osiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARTMOVERS Przeprowadzki Transport Zbigniew Osiak, zarejestrowaną pod adresem przy ul. Renesansowa 41 / 9, 01-905 Warszawa, NIP: 7161138204, REGON: 140492931, nr tel. 606 88 69 99, e-mail: kontakt@artmovers.pl(dalej zwany „Administratorem”).

2. Dane osobowe Zleceniodawcy/Klienta przetwarzane są w celu:
– wykonywania czynności niezbędnych przed zawarciem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– wykonywania czynności związanych z zawarciem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– archiwizowania po zakończeniu wykonywania Umowy przez Administratora lub osobę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
– zapewnienia bezpieczeństwa oraz naprawienia szkód w mieniu stanowiącym własność Administratora lub powierzonym Administratorowi do korzystania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dane osobowe Zleceniodawcy/Klienta przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem poufności i z zastosowaniem środków zabezpieczających je przed niepowołanym dostępem osób trzecich, zgodnie z zasadami określonymi w RODO i obowiązujących przepisach ustaw.

4. Dane osobowe Zleceniodawcy/Klienta mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie odbiorcom danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów (w szczególności kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, firmom ubezpieczeniowym), a także osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom, które wskażą podstawę prawną i interes prawny, jak również organom publicznym (w szczególności organom podatkowym, sądom i prokuraturom).

5. Dane osobowe Zleceniodawcy/Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń Administratora wynikających z Umowy lub obrony Administratora przed roszczeniami wynikającymi z Umowy, tj. do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń Administratora i Zleceniodawcy/Klienta, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę, o odszkodowanie oraz o wydanie rzeczy będącej przedmiotem Umowy.

6. Każdy, kogo dotyczą dane osobowe, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie 00-193, na sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

8. Dane osobowe Zleceniodawcy/Klienta nie stanowią przedmiotu profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych Zleceniodawcy/Klienta jest obowiązkiem umownym oraz warunkiem zawarcia Umowy, bez których zawarcie i realizacja Umowy nie są możliwe.